Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2020

19:12
6523 439d
Reposted fromEtnigos Etnigos
19:10
6590 808c
Reposted fromEtnigos Etnigos
Sponsored post
04:05
17:45

"Co jest w życiu ważne? Szczegóły. Detale. Prostota. Ta uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój".

Andrzej Stasiuk "Życie to jednak strata jest"

Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty

May 30 2020

11:09
Play fullscreen
 in your perfection I catch my reflection
11:09
1957 7db0 600
Reposted fromSilentRule SilentRule viaeazyi eazyi

May 25 2020

22:19
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viainspirations inspirations
22:19
1209 c3c2 600
Reposted froms3 s3 viaZircon Zircon
22:18
0119 1d6d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaopheliac opheliac
20:53
20:53
20:51
6480 dd41
Reposted fromsoftboi softboi viapatrzpodnogi patrzpodnogi

May 24 2020

15:38
13:02
7615 3528
Henryk Berlewi (1894–1967), Biuro Reklama–Mechano
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
09:54
Bywała wesoła, roześmiana, pełna życia i energii (...) Tymczasem jednak przejmowała się nadal. Ciągle coś ją bolało lub dotykało.
— Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1951
Reposted frommaybeyou maybeyou viaeazyi eazyi
09:52
Reposted fromSilentRule SilentRule viahrafn hrafn
09:51
0283 527c 600
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahrafn hrafn

May 16 2020

14:09
4460 c6a5 600
Franz Kafka w liście do Felicji Bauer
Reposted fromhrafn hrafn

May 13 2020

14:11
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viathebelljar thebelljar
14:09
0521 41bd 600
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaheima heima

May 12 2020

17:07
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...