Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

20:34
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeltane beltane
20:08
9582 c545
Reposted fromLittleJack LittleJack viaikari ikari

July 16 2017

18:58
7364 f4a0 550
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamagdak magdak
18:57
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viamagdak magdak
18:54
9274 6cf7 550
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viafajnychnielubie fajnychnielubie
18:53
6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

18:53

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viafajnychnielubie fajnychnielubie
18:53
9302 221a
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viamagdak magdak

July 15 2017

17:39
17:38
6938 590a
17:35

July 13 2017

07:21
1299 8ec4
Reposted fromfungi fungi viajanealicejones janealicejones
07:19
Reposted frombesen besen viainsanedreamer insanedreamer
07:17
3084 2424 550

kenobi-wan-obi:

Full Hunter’s Moon over Tyn Church in Prague

“Yesterday’s full moon, shortly after sunset, rising over the illuminated Tyn Church in the Old Town. Right in time for Halloween! One of my favorite angles to watch the moonrise from.” - David Tschorn

Reposted fromerithe erithe viaPoranny Poranny

July 12 2017

21:17
7827 ef00 550
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viapassionative passionative
21:17
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaGunToRun GunToRun
20:45
20:45
16:26
6071 33d8
Reposted frommoomins moomins viahormeza hormeza
16:25
6258 1f91
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl